Home / Anh Văn / Bất quy tắc / Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Khoảng 70% thời gian bạn sử dụng một động từ trong tiếng Anh, đó là một động từ bất quy tắc. Có nghĩa là trong một đoạn hội thoại kéo dài 10 phút thì động từ bất quy tắc sẽ xuất hiện trong khoảng 7 phút.

Đây là 360 động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh.

Bạn có thể tải bản PDF: TẠI ĐÂY :

Bắt đầu ngay với những từ rất phổ biến sau:

  • Say / said / said: nói
  • Go / went/ gone: đi
  • Come / came / come: đến
  • Know / knew / known
  • Get / got / gotten
  • Give / gave / given
  • Become / became / become
  • Find / found / found
  • Think / thought / thought
  • See / saw / seen

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC ĐẦY ĐỦ NHẤT

Bạn có thể tải bản PDF: TẠI ĐÂY :

About ThanhTinh